Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów

Przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o aktualną wiedzę menedżerską i techniczną. Uczestnicy zapoznają się z podejściem procesowym i projektowym do systemów zarządzania, a także posiądą niezbędne umiejętności menedżerskie i interpersonalne do kompetentnego kierowania ludźmi w organizacjach.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności, osoby nadzorujące ww. procesy prowadzące audyty zewnętrzne i kontrole zgodności.

 

Atuty

 • Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG NORMY ISO 22000:2005 – CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ (po zdaniu egzaminu). Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska wg ISO 9001:2008, PN-N18001:2004 i ISO 14001) – certyfikat zewnętrznej jednostki certyfikującej – preferencyjne ceny.
 • Zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków i auditorów jednostki certyfikującej.

Korzyści dla studentów

Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania ryzykiem i jakością procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

 

Uczestnicy studiów

 • zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów,
 • zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • poznają pracę audytora systemu HACCP, BRC i IFS,
 • zapoznają się z praktyką stosowania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i opakowań,
 • podczas treningu nabędą praktycznych umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami,
 • rozbudzą w sobie umiejętności przywódcze niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach i instytucjach,
 • zapoznają się ze skutecznymi narzędziami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w stopniu i w zakresie gwarantującym efektywne zastosowanie tych narzędzi w praktyce.

 

Sylwetki wykładowców

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów w standardach ISO oraz HACCP. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy.

Ramowy program studiów

 • Zarządzanie jakością wg wymagań normy ISO 9001
 • Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie środowiskowe wg standardu ISO 14001
 • i jego dokumentowanie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu
 • PN-N-18001:2004. Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Auditowanie systemów zarządzania wg ISO 19011
 • Zarządzanie jakością i procesami w organizacji. Planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditów wewnętrznych
 • Efektywna komunikacja – doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Asertywność w procesie komunikowania się, kierowanie rozmową, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 • Techniki i narzędzia zarządzania jakością
 • FMEA – Analiza przyczyn i skutków wad
 • Koszty jakości
 • Bezpieczeństwo żywności – wymagania prawne
 • Zagrożenia bezpieczeństwa żywności
 • Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna
 • Praktyka systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
 • Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001, ISO 22000:2005
 • Szkolenie zakończone egzaminem jednostki certyfikującej SAIGlobal
 • Wymagania standardu IFS v. 6 i BRC v. 6 dla żywności oraz wymagania standardów dla produkcji opakowań do żywności

 

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 196 / 2 semestry

Leave a Reply