Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Opis kierunku

W programie studiów podyplomowych z zarządzania kulturą stawiamy na praktyczny profil studiów, a w szczególności na sygnały płynące z rynku pracy. Sieć kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala nam na stałe analizowanie problemów działalności kulturalnej. Nasi wykładowcy uczestniczyli w innowacyjnym projekcie badawczym „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce“, co pozwoliło nam na stworzenie autorskiego programu nauczania – w oparciu o wyniki badań naukowych oraz opinie ekspertów-praktyków. W programie studiów podejmujemy problematykę działalności instytucji kultury – zarówno tych w sferze publicznej, jak też organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów z obszaru zarządzania kulturą nie tylko w ramiach studiów podyplomowych, lecz także na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Za innowacyjny program studiów I stopnia z zarządzania kulturą (o profilu praktycznym) zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r.

W trakcie prowadzonych przez nas kilku już edycji studiów podyplomowych słuchacze mieli możliwość rozwiązywania praktycznych problemów, także w zależności od indywidualnych potrzeb (przykładowo – opracowania strategii działalności danej instytucji kultury w ramach seminarium dyplomowego).

Ramowy program

 • Podstawy organizacyjno-prawne działalności kulturalnej w Polsce
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Ekonomika kultury
 • Komunikacja medialna z elementami warsztatu rzecznika prasowego
 • Źródła finansowania kultury w Polsce
 • Social media w działalności instytucji kultury
 • Polityka kulturalna państwa i samorządu
 • Zarządzanie placówką kultury
 • Organizacja imprez kulturalnych
 • Impresariat artystyczny
 • Sporządzanie biznesplanu i studium wykonalności projektów
 • Marketing w kulturze
 • Sponsoring i fundraising
 • Badanie i analiza rynku kultury
 • Zamówienia publiczne
 • Finansowanie kultury w UE
 • Zarządzanie projektami w sferze kultury
 • Relacje międzykulturowe w krajach UE
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Strategia zarządzania w projekcie opracowanym w ramach studiów (odpowiednik pracy dyplomowej)

Ilość godzin: 180

Leave a Reply