Studia podyplomowe ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku 

Cel studiów:

Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagającego od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie finansami publicznymi uzyska przygotowanie z zakresu:

 • nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej,
 • interdyscyplinarnego myślenia,
 • powiązań między rozwojem gospodarczym,
 • społecznym, przestrzennym i środowiskowym jednostki terytorialnej,
 • rozwijania swoich umiejętności menadżerskich w sferze zarządzania publicznego,
 • strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym,
 • zarządzania majątkiem komunalnym,
 • zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska oraz zarządzania finansami publicznymi.

W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Program studiów:

 • Psychologia i etyka w pracy urzędnika
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola finansów publicznych
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Komunikacja w administracji
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji – zajęcia projektowo – warsztatowe
 • Technologia informacyjna (ECDL) – w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień programowych

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 212 godzin

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Zapisz się wypełniając nasz formularz zgłoszeniowy.

Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie po uzbieraniu wymaganej liczby chętnych.

Sprawdź ceny kierunków w naszym cenniku.