Świadectwo ukończenia

                                       Studia podyplomowe Świadectwo ukończenia - Słupsk

Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnym.

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe Świadectwo ukończenia - Słupsk

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia z dnia 1 września 2011r. warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczegolnych studiów podyplomowych ustala Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

Zgodnie z pkt. 9 § 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych „Zakończenie danej edycji studiów następuje z upływem trzech miesięcy od zakończenia rezalizacji zajęć przewidzianych w planie studiów”.