Studia podyplomowe Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:
Studia Podyplomowe przygotowują do pracy z osobami, które z różnych przyczyn nie respektują ogólnie uznanych norm prawnych, moralnych i obyczajowych. Studia te pozwolą poznać mechanizmy powstawania zaburzeń w zachowaniu oraz zdobyć podstawowe umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z przejawów zaburzonego zachowania.

Adresaci: studiów:
Program Studiów Podyplomowych skierowany jest do osób z dyplomem studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania. Studia te adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych (i szkolno – wychowawczych) a także pracowników socjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic środowiskowych, kuratorów sądowych oraz do wszystkich tych osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia z dziećmi i młodzieżą ujawniającą zaburzenia w zachowaniu.

Uzyskiwane uprawnienia:
Program studiów ukierunkowano na zagadnienia dotyczące etiologii zaburzeń w zachowaniu, diagnozy, pomocy psychologicznej, wychowawczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i reedukacyjnej dzieci i młodzieży przejawiającej różne symptomy zaburzeń zachowania. Absolwenci zdobywają kompetencje metodyczne w zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Ramowy program studiów:
Patologie społeczne
Podstawy prawne pomocy psychologiczno-wychowawczej
Psychologia niedostosowania społecznego
Psychopatologia dzieci i młodzieży
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka uzależnień
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu
Współczesne kierunki terapii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Koncepcje zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
Metodyka pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania
Terapia rodziny
Metody zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Trening umiejętności interpersonalnych
Rozwijanie myślenia kreatywnego
Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:
Obecność na zajęciach, prace zaliczeniowe dotyczące objawów, diagnozy zaburzeń w zachowaniu oraz działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych a także złożenie pracy dyplomowej.

Czas trwania studiów: 2 semestry / 280 godzin

Leave a Reply