Studia podyplomowe Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu zarówno psychologii, jak i pedagogiki, wskazanie praktycznych możliwości stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z dzieckiem i rodziną, wykształcenie umiejętności, które umożliwiają pomoc dziecku w docieraniu do jego prawdziwego potencjału, studia mają pomóc w zrozumieniu, jak nasze zachowanie może oddziaływać na dziecko, podnoszenie kompetencji profesjonalistów stykających się w swojej pracy zawodowej z dzieckiem i rodziną, wspieranie rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez dostarczenie kompetencji diagnostycznych i interwencyjnych, wskazanie zakresu potrzeb rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz możliwości ich uzyskiwania, doskonalenie umiejętności organizowania adekwatnej pomocy dziecku znajdującemu się w trudnej sytuacji w rodzinie pochodzenia i poza nią, przygotowanie do nawiązywania kontaktu i prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy.

Adresaci studiów

Studium adresowane z jednej strony do absolwentów zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej czy resocjalizacji oraz do osób zajmujących się taką problematyką zawodowo, jak: psychologowie, pedagogowie, pracownicy socjalni, socjologowie, rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, prawnicy.

Studia te adresowane są także do osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej i poszukują niezbędnej wiedzy potrzebnej im do odpowiedzialnego podjęcia związanych z tą decyzją zadań.

Korzyści dla słuchaczy

Podczas zajęć studenci zostaną postawieni w samym środku różnorodnych warsztatów i zajęć praktycznych, dzięki którym poznają relacje, jakie istnieją w rodzinie i jej środowisku, problemy jakie trapią rodzinę oraz sposoby radzenia sobie z różnorodnymi trudnymi sytuacjami: począwszy od kryzysów małżeńskich, po radzenie sobie z osieroceniem i żałobą w rodzinie. Studenci poznają także tematykę niezbędną w pracy w charakterze specjalisty do spraw dziecka i rodziny w instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych.

Studium zapewnia także kompetencje niezbędne dla odpowiedzialnego podjęcia trudu wychowania dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, dzieci osieroconych czy w inny sposób skrzywdzonych przez los lub ludzi.

Spotkanie dwóch komplementarnych grup słuchaczy wzbogaca program studiów o unikalną możliwość wymiany doświadczeń z różnych punktów widzenia. Studium będzie więc nie tylko okazją dla zdobycia niepowtarzalnych kompetencji, ale i stworzy szansę autentycznego spotkania.

Ramowy program

1. Wiedza z zakresu psychologii:

Psychologia rozwojowa (szeroko rozumiana wiedza na temat kolejnych etapów rozwoju dziecka i mogących pojawiać się na danym etapie trudnościach i zagrożeniach, takich jak: moczenie nocne, jąkanie, trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami, agresja, kłamanie)

Umiejętność skutecznej komunikacji (ustalenie podstawowych zasad, aktywne słuchanie, parafrazowanie, powtarzanie, opanowywanie emocji etc.)

Problemy psychologiczne rodziny (osierocenie, praca z rodziną w okresie żałoby, radzenie sobie ze stresem, kryzys małżeński, rozwód, uzależnienia, rodziny z zaburzeniami psychosomatycznymi, anoreksja, depresja, schizofrenia, przemoc, ADHD itp.)

Psychopedagogika kreatywności

Psychologia konfliktu

2. Wiedza z zakresu pedagogiki:

Przemiany współczesnej rodziny; kulturowe wzory małżeństwa i rodziny

Wzory komunikacji w rodzinie, znaczenia emocjonalne przekazów rodzinnych, struktura systemu rodzinnego

Terapia rodziny (Jak rozpoznać problemy dziecka? Motywacja do udziału w terapii rodzinnej, rodzaje terapii, psychologiczne strategie pomocy rodzinie – warsztaty)

Formy pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (podejście indywidualne, grupowe oraz spojrzenie systemowe, prawna ochrona rodziny i dziecka)

Diagnoza i wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny

Metody pracy z dziećmi (Formy pracy/zabawy z dzieckiem, czyli jak pomóc nieśmiałemu dziecku, jak nauczyć dziecko odróżniania dobra od zła, przeklinanie, konsekwentne wychowanie, rozwiązywanie problemów jako wyzwanie i zabawa..)

Psychopatologia życia rodzinnego – case study

3. Zakres kompetencji ogólnych:

Komunikacja interpersonalna – warsztaty

Rozwiązywanie problemów – warsztaty

Trening integracyjny (poznanie własnych mocnych i słabych stron, podczas warsztatów aranżowane będą sytuacje, w których uczestnicy poznają się nawzajem, dzielą doznawanymi emocjami, okazują wzajemne zaufanie i wsparcie)

Stres i metody radzenia sobie z nim – warsztaty

Forma zaliczenia

  • test
  • praca dyplomowa (case study)

Czas trwania studiów

196 godz.

Leave a Reply