Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, także przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty / menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z stosowaniem prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zatrudnionych w działach kadr firm i instytucji publicznych (prywatnych zakładów pracy, urzędów, organów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych), osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców, którzy na co dzień stosują lub będą stosować przepisy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych. Ukończenie studiów może też pomóc w uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji i znalezieniu pożądanego zatrudnienia osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

 

Korzyści dla studentów

Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakładzie pracy. Zdobędą dostateczną i praktyczną wiedzę na temat zgodnego z prawem nawiązywania i rozwiązywania umowę o pracę z pracownikami, oraz unikanie wchodzenia w spory przed sądem pracy. Ponadto uczestniczy będą mieli szansę zapoznać się z najnowszą praktyką stosowania prawa pracy, aktualną wiedzą naukową oraz orzecznictwem sądowym z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń. Praktyczny wymiar wielu zajęć pozwoli na nabycie umiejętności rozwiązywania określonych problemów powstających na linii pracownik-pracodawca. Zagadnienia z zakresu zarządzenia zasobami ludzkimi pozwolą natomiast na diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, również w kontekście działalności związkowej. Uczestnicy studiów nabędą ponadto umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykładowcy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Ramowy program studiów

 • Ogólne zagadnienia prawa pracy – źródła i tendencje rozwojowe
 • Stosunek pracy – nawiązanie, zmiana, rozwiązanie
 • Czas pracy, urlopy pracownicze
 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Odpowiedzialność pracowników
 • Dokumentacja pracownicza
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Elementy prawa podatkowego
 • Wybrane zagadnienia psychologii i etyki pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Negocjacje
 • Elastyczne formy zatrudnienia, w tym umowy cywilno-prawne
 • Spory ze stosunku pracy
 • Kontrola i postępowanie kontrolne inspektora pracy
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 210/2 semestry

Zapisz się online

Leave a Reply