Studia podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do udzielania profesjonalnej opieki wychowawczej i wczesnej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży umieszczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uczęszczającej do szkoły.

Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, mającej na celu wychowanie, wyrównywanie szans życiowych, wczesnej pomocy psychologicznej, wspierania rozwoju i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą potrzebującą opieki i pomocy a przebywającą w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych (internaty, bursy, domy dziecka), instytucjach edukacyjnych (np. w charakterze pedagoga szkolnego), placówkach wychowania pozaszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach profilaktycznych itp.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela (obowiązkowo przygotowanie pedagogiczne), chcące uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ramowy program

 • pedagogika opiekuńcza
 • współczesne tendencje w  opiece i wychowaniu
 • współczesne systemy opieki
 • zaburzenia rozwoju i zachowania
 • poradnictwo pedagogiczne
 • pomoc psychologiczna – wybrane zagadnienia
 • edukacja zdrowotna
 • seksuologia z elementami terapii
 • profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 • tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych
 • współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • trening umiejętności wychowawczych
 • technologia informacyjna w pracy pedagoga szkolnego
 • higiena i emisja głosu
 • elementy prawa oświatowego oraz opiekuńczego;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

360