Studia podyplomowe Gerontologia z Profilaktyką i Promocją Zdrowia - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsku

 

Studia podyplomowe z Gerontologii z profilaktyką i promocją zdrowia stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny i polityki społecznej. Kierunek ten został stworzony w odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne, zgodnie z danymi statystycznymi wskazującymi na proces starzenia się społeczeństw całej Europy i wydłużania średniej długości życia człowieka. W konsekwencji zmian demograficznych będzie tworzonych coraz więcej miejsc pracy dla osób specjalizujących się w gerontologii, a mniej dla chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Mamy do czynienia z odwracaniem się piramidy: przy ujemnym przyroście demograficznym maleje liczba dzieci i młodzieży w stosunku do osób powyżej 60 roku życia. Tym samym istnieje potrzeba uzyskiwania kwalifikacji w obszarze do tej pory niedocenianym lub pomijanym. Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką trzeciego wieku i/lub pracujących z seniorami bądź chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności. Zadaniem stawianym przed osobami pracującymi z seniorami jest poprawienie jakości ich życia, niekiedy kilkadziesiąt lat będących na emeryturze. Dlatego w programie znajdują się przedmioty zarówno z pedagogiki, jak i psychologii i medycyny. Słuchacze uzyskają wsparcie merytoryczne od wykładowców i praktyków z bogatym doświadczeniem. Nie zabraknie również zagadnień o charakterze praktycznym, przygotowujących do aktywizowania seniorów na rzecz swojej grupy bądź społeczności w postaci wolontariatu czy promowania aktywnego, zdrowego trybu życia.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów podyplomowych z Gerontologii mają szansę na znalezienie pracy w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, osiedlowych/gminnych klubach seniorów, placówkach kulturalnych i ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do seniorów, w projektach skierowanych do osób starszych.

Program studiów

Absolwenci studiów podyplomowych z Gerontologii z profilaktyką i promocją zdrowia  staną się specjalistami, wyposażonymi w niezbędną wiedzę i nadrzędne umiejętności potrzebne do pracy z seniorami. W tym celu zaplanowano zajęcia, zarówno o charakterze wykładowym, jak i warsztatowym. W programie wyodrębniono trzy kluczowe obszary tematyczne:

1. Gerontologia (aspekt społeczno-kulturowy) – obszar obejmujący następujące przedmioty kształcenia:

 • Gerontologia społeczna
 • Podstawy andragogiki i geragogiki
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych
 • Dylematy egzystencjalne w późnej dorosłości
 • Wolontariat seniorów

2. Polityka społeczna (aspekt pomocy społecznej) – obszar obejmujący następujące przedmioty kształcenia:

 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Prawne aspekty starościInstytucjonalne wspomagania osób starszych
 • Organizacja, działalność i zarządzanie w pomocy społecznej i ochronie zdrowia

3. Medycyna (aspekt medyczny) – obszar obejmujący następujące przedmioty kształcenia:

 • Podstawy geriatrii
 • Psychologia zdrowia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z profilaktyką
 • Pedagogika zdrowia
 • Podstawy pielęgnacji i rehabilitacja seniorów
 • Dietetyka wieku senioralnego
 • Farmakologia i farmakoterapia wieku starszego
 • Aktywność fizyczna w trzecim wieku

W celu przygotowania słuchaczy do działań praktycznych w programie zaplanowano również realizację Projektu wolontariackiego.

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 220 godzin

Zapisz się online