Studia podyplomowe Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów 

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Ekonomii i Podstaw Przedsiębiorczości zdobytą w trakcie studiów. 

 

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie. 

 

Ramowy program 

Program studiów podyplomowych Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczące zakresu zajęć i minimalnej ilości godzin przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Cash Flow – warsztaty 
 • Etyka w biznesie 
 • Gra w przedsiębiorczość 
 • Instytucje finansowe gospodarki rynkowej 
 • Integracja gospodarcza ze światem 
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Metodyka nauczania podstaw przedsiębiorczości 
 • Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych 
 • Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 
 • Otoczenie przedsiębiorstwa z elementami makroekonomii 
 • Podstawy marketingu 
 • Podstawy prawa 
 • Podstawy rachunkowości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie 
 • Pozyskiwanie środków na własną działalność gospodarczą 
 • Praktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości 
 • Praktyka nauczania przedmiotów ekonomicznych 
 • Rynek pracy i prawa nim rządzące 
 • Rynkowy mechanizm funkcjonowania gospodarki 
 • Seminarium dyplomowe 
 • Sztuka negocjacji 
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji 
 • Teoria organizacji i zarządzania 
 • Trening asertywności Warsztaty młodego przedsiębiorcy 
 • Planowanie działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 
 • Organizowanie prac biurowych 
 • Przeprowadzanie analizy statystycznej badanych zjawisk 
 • Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi i pieniężnymi 
 • Zatrudnianie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń 
 • Sporządzanie analizy ekonomicznej i sprawozdań finansowych 
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych 
 • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 • Prowadzenie inwentaryzacji 

 

Forma zaliczenia 

 • Test z wybranych zagadnień programowych 
 • Praca dyplomowa 
 • Praktyki 

 

Czas trwania: 726 godzin

Leave a Reply