Studia podyplomowe Coaching, mentoring, tutoring, e-learning - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów

Główny cel studiów to przygotowanie i wzmocnienie dydaktycznej skuteczności i długotrwałości efektów nauczania, szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kursów, szkoleń i uczelni wyższych.  Nowoczesne narzędzia pracy dają możliwość skutecznego motywowania uczniów, rozwijając jego mocne strony. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching, tutoring, mentoring, e-learning – nowoczesne formy edukacji uczniów dorosłych uzyskują wykształcenie z zakresu kompetencji niezbędnych w efektywnym uczeniu i rozwijaniu innych. Podczas studiów przyszli coache, tutorzy i mentorzy zapoznają się z narzędziami coachingu oraz wypracują sposoby pracy, oparte o własne kompetencje emocjonalne, relacyjne i afiliacyjne. Studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do tworzenia i wdrażania nowoczesnych metod doboru technik pracy, a także rozwoju kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

 

 • przekazanie uczestnikom nowoczesnych form pracy w edukacji uczniów dorosłych, będących najskuteczniejszymi współcześnie technikami pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi,
 • nabycie umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się oraz motywowania z wykorzystaniem takich narzędzi jak coaching, mentoring i tutoring,
 • wzmocnienie umiejętności komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji,
 • wskazanie zalet nowoczesnej platformy e-learningowej, będącej miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ,
 • wypracowanie praktycznej techniki pracy, budowania relacji, stylem towarzyszenia drugiej osobie w jej zmianie i rozwoju osobistym

Korzyści dla słuchaczy

 • praktyczne opanowanie unikalnych kompetencji takich jak przygotowanie i prowadzenie coachingu w różnych kontekstach,
 • umiejętność motywowania i rozwijania zainteresowań u uczniów,
 • prowadzenie sesji coachingowych oraz programów mentoringowych,
 • indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,
 • rozwój warsztatu poprzez wykorzystanie nowych modeli narzędzi pracy z grupą,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji,
 • poznanie metod radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu, techniki relaksacji,
 • stosowanie narzędzi przydatnych w tutoringu coachingu i mentoringu.

Ramowy program

Program studiów został przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych rozwinięciem wiedzy z zakresu coachingu, tutoringu oraz mentoringu. Techniki coachingowe wpływają na efektywność działań placówek edukacyjnych w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Wyzwalają potencjał osób i zespołów, zwiększają motywację i efektywność pracy. Metody coachingowe sprzyjają budowaniu pozytywnych postaw i wzmacniają relacje interpersonalne. Wykorzystanie ich wzmacnia wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się, budującej kulturę współpracy i wzajemnego uczenia się. Coaching, tutoring i mentoring jest efektywną metodą wspierania realizacji celów  – zarówno indywidualnych, jak i celów placówek. Kierunkuje działania na samodzielne szukanie rozwiązań problemów w życiu zawodowym i osobistym. Coaching sprawdza się jako metoda profilaktyki wypalenia zawodowego, daje również narzędzia do obniżania poziomu stresu, pozwalając odnaleźć satysfakcję, sens i radość czerpaną z kontaktów z ludźmi.

 

 • Podstawy coachingu, tutoringu i mentoringu, rodzaje, formy oraz możliwości zastosowania w szkole (10 godz.)
 • Metodyka coachingu, mentoringu i coachingu w pracy nauczyciela (20 godz.)
 • Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia (10 godz.)
 • Warsztaty kompetencji społecznych (20 godz.)
 • Warsztaty rozwoju samoświadomości  i rozumienia empatycznego (20 godz.)
 • Neurodydaktyka (10 godz.)
 • Metody i narzędzia diagnostyczne (20 godz.)
 • E-learning, M-learning, B-learning (20 godz.)
 • Warsztaty umiejętności coacha, tutora i mentora (20 godz.)
 • Wybrane zagadnienia andragogiki (10 godz.)
 • Elementy i mapa procesu coachingowego i mentoringowego (10 godz.)
 • Emisja głosu jako narzędzie  pracy coacha / albo narzędzie kontaktu interpersonalnego (10 godz.)
 • Analiza umiejętności ucznia (10 godz.)
 • Dopasowanie narzędzi pracy z uczniem (10 godz.)

 

Zajęcia eksperckie

Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osoba dorosłą.

 

Forma zaliczenia

praca dyplomowa

 

czas trwania studiów: 2 semestry/ 200 godzin