Studia podyplomowe AKADEMIA MENTORA I TUTORA - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych i edukacyjnych ucznia charakterze. W ramach studiów przekazane zostaną psychologiczne, neuropsychologiczne i socjologiczne podstawy opisujące procesy mentoringu, przykłady praktycznych rozwiązań i projektów. Unikatowym walorem studiów jest znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie. Uczestnicy będą mieli także możliwość doświadczyć procesu mentoringu od strony podopiecznego, ponieważ relacja z opiekunem pracy podyplomowej realizowana będzie zgodnie ze schematem mentoringu formalnego.

 

Adresaci

Studia skierowane są do osób zainteresowanych praktyczną realizacją procesów wsparcia uczniów i innych osób podopiecznych, realizowaną w efektywny i zindywidualizowany sposób. W szczególności studia skierowane są do pedagogów szkolnych, nauczycieli, trenerów, opiekunów i innych osób pracujących z młodzieżą (np. instruktorzy ZHP, pracownicy socjalni, asystenci rodziny) odpowiedzialnych za opiekę i wsparcie w procesie rozwoju osobistego lub przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względów strukturalnych lub osobowych.

 

Korzyści dla uczestników studiów

Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na temat planowania procesu mentoringu w aspekcie organizacyjnym (naboru, dopasowania) i interpersonalnym (współpracy z podopiecznym), rozwój samoświadomości i kompetencji interpersonalnych. Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na podejmowanie inicjatyw indywidualnego formalnego i nieformalnego wsparcia podopiecznych (w szczególności uczniów). Szereg warsztatów umożliwi trening praktycznych umiejętności zarządzania czasem i celami, przeciwdziałania wypaleniu, komunikacji i relaksacji. Doświadczenie opieki mentora umożliwi bezpośrednie poznanie korzyści płynących z wdrażania mentoringu w pracy z podopiecznymi, a także przełożenie narzędzi i technik na osobiste doświadczenie. Efektem uczestnictwa w studiach będzie rozwój samowiedzy i lepsze dopasowanie stosowanych metod wychowawczych i dydaktycznych do osobistych preferencji.

 

Sylwetki wykładowców

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wszyscy wykładowcy mają doświadczenie w zakresie reprezentowanej dyscypliny – psychologii, pedagogiki i pracy socjalnej, ale przede wszystkim wszyscy mają doświadczenie w relacjach mentoringu formalnego lub nieformalnego, są świadomi jego znaczenia dla rozwoju jednostki i bezcennego wsparcia, jakiego dostarcza ten typ realcji.
Unikalną formą jest zindywidualizowana opieka mentora nad każdym ze słuchaczy realizowana w postaci regularnych spotkań indywidualnych lub e-mentoringu.

 

Program studiów

Blok I. Trening podstawowych kompetencji mentora – świadomości siebie i otoczenia
1. Warsztat o charakterze interpersonalno-integracyjnym
a. Podstawy analizy transakcyjnej
b. Diagnoza kompetencji interpersonalnych
c. Diagnoza własnych zasobów
2. Diagnoza własnego stylu pomagania.
a. Style pomagania – silne i słabe strony
b. Diagnoza własnego stylu
3. Warsztat przeciwdziałania wypaleniu mentora
a. Wypalenie jako zagrożenie wypływające z zaangażowania
b. Identyfikacja zagrożenia wypaleniem
c. Techniki wczesnego przeciwdziałania wypaleniu
4. Warsztat technik relaksacyjnych
a. Stres i relaks
b. Proste techniki relaksacji
c. Wpływ relaksacji na redukcję napięć psychiki i ciała

Blok II. Wykorzystanie psychologii w mentoringu
5. Psychologia osobowości
a. Osobowość
b. Temperament
c. Inteligencja
6. Neuropsychologia w komunikacji
a. Kreatywność i autonomia w szkole
b. Prawidłowości rozwoju i funkcjonowania mózgu
c. Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
d. Neuroplastyczność
7. Mechanizmy procesu zmiany
a. Akceptacja zmiany
b. Etapy oporu wobec zmiany i jej akceptacji
c. Inhibitory zmian

Blok III. Wstęp do mentoringu
8. Podstawy mentoringu, coachingu i tutoringu
a. Różnice i podobieństwa mentoringu, coachingu i tutoringu.
b. Mentoring jako wsparcie społeczne.
c. Mentoring sponsoringowy
9. Zasady pracy mentora z podopiecznym
a. Mentoring jako udzielania wsparcia – formy i style wspierania
b. Zagrożenie zastępowaniem zamiast wspierania
c. Towarzyszenie w błędnych decyzjach
d. Budowanie i utrzymywanie granic (kontrakt psychologiczny)
10. Formy mentoringu
a. Mentoring rówieśniczy
b. Mentoring grupowy
c. E-mentoring

Blok IV. Warsztat pracy mentora
11. Narzędzia diagnostyczne
a. Określanie potrzeb podopiecznego (testy psychologiczne)
b. Monitorowanie rozwoju i zmian potrzeb
c. Analiza zasobów wewnętrznych i zewnętrznych podopiecznego
12. Warsztaty zarządzania czasem
a. Diagnozowanie profilu orientacji czasowej
b. Identyfikacja źródeł zakłóceń kontrolowania czasu
c. Asertywność jako mechanizm ochrony czasu
13. Warsztaty umiejętności komunikacyjnych
a. Aktywne słuchanie
b. Diagnozowanie i niwelowanie barier komunikacji
14. Tworzenie planów rozwoju podopiecznego (zarządzanie celami)
a. Identyfikacja celów strategicznych i operacyjnych
b. Definiowanie celów zgodnie z zasadami SMART i SMARTER

Blok V. Mentoring w zastosowaniu
15. Mentoring ucznia zdolnego
a. Uczeń zdolny jako uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych
b. Wspieranie rozwoju poprzez indywidualizację wsparcia
16. Mentoring rodzicielski
a. Rodzic jako mentor nieformalny
b. Współpraca mentora formalnego (nauczyciela) i nieformalnego (rodzica)
17. Wspieranie mentoringu rówieśniczego
a. Potencjał mentoringu rówieśniczego
b. Przykłady zastosowania mentoringu rówieśniczego (program Starszy Brat Starsza Siostra)
c. Korzyści z mentoringu rówieśniczego dla mentora, podopiecznego i środowiska szkolnego
18. Organizowanie mentoringu
a. Dobór mentorów – diagnozowanie potencjału mentora
b. Mechanizmy dopasowania mentor-podopieczny
c. Wykorzystanie mentoringu naturalnego jako podstawy mentoringu formalnego

Blok VI. Warsztat pracy tutora
19. Tutoring jako proces wychowawczy
a. Przebieg tutorialu
b. Metody coachingowe w trakcie tutorialu
c. Metoda dialogu motywującego i metoda projektu
20. Diagnozowanie i zarządzanie talentami ucznia
a. Narzędzia diagnozy talentów i zainteresowań
b. Diagnozowanie stylu uczenia się ucznia
c. Diagnozowanie i kształtowanie inteligencji emocjonalnej
21. Wybrane metody socjoterapeutyczne w tutoringu
a. Dialog terapeutyczny
b. Drama
c. Arteterapia

Blok VII. Doświadczenie mentoringu i obrona
22. Relacje z mentorem indywidualnym (seminarium)
23. Przygotowanie i obrona pracy – analiza przebiegu mentoringu

 

Forma zaliczenia

1. Test z wybranych zagadnień programowych
2. Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 192 godziny