Studia podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w ochronie zdrowia. Skutecznie kierować nimi mogą jedynie menedżerowie posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in. funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania systemów jakości, zarządzania ryzykiem, zarządzania personelem, a także analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku, które ulegają ciągłym zmianom wewnętrznym i zewnętrznym.

Ważnym atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez wieloletnich praktyków w zakresie prawa, zarządzania jakością i ryzykiem, zarządzania personelem w ochronie zdrowia. Część kadry dydaktycznej posiada również dorobek naukowy w obszarach medycznych i nauk o zdrowiu czy prawnych z ukierunkowaniem na zagadnienia legislacyjne w ochronie zdrowia.

Adresaci

Studia skierowane są do osób, przygotowujących się do sprawowania lub pełniących funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, oraz wszystkich zainteresowanych, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest posiadanie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania ochronie zdrowia.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje  i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Ramowy program

W trakcie realizacji 2-semestralnych studiów  Słuchacze uczestniczą w zajęciach o charakterze warsztatowym na podbudowie teorii przekazywanej w procesie kształcenia.

– Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
– Prawo medyczne w ochronie zdrowia
– Podstawy zarządzania w usługach medycznych
– Jakość i ryzyko w usługach medycznych:

  • Wymagania NFZ i Ministerstwa Zdrowia
  • Wymagania norm ISO (9001, 14001)
  • Akredytacja CMJ

– Zarządzanie ryzykiem w usługach medycznych – metody identyfikacji i szacowania ryzyka
– Doskonalenie jakości – metody, zasady i narzędzia
– Lean management – zasady
– Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach medycznych – case study
– Rachunkowość i controlling w ochronie zdrowia
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Marketing usług medycznych
– PR usług medycznych
– Strategie kontraktowania
– Kontrole podmiotów leczniczych
– Profilaktyka i promocja zdrowia
– Fundusze Europejskie w ochronie zdrowia
– Przygotowanie do egzaminu końcowego „Gra w przedsiębiorstwo”

 

Forma zaliczenia,

GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO (wirtualny podmiot opieki zdrowotnej) – nowoczesna forma dydaktyki szkoły wyższej polegająca na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem podmiotu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem narzędzi IT. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego podmiotu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek opieki zdrowotnej działających w rzeczywistości. Wyjątkowym walorem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które na ostatecznej prezentacji umożliwią komisji egzaminacyjnej ocenić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytymi podczas nauki na studiach podyplomowych.

  • Test z wybranych zagadnień

Ilość godzin

200

Leave a Reply