Studia podyplomowe Terapia Środowiskowa - Słupsk

Cel studiów

Niezbędnym elementem reformy opieki psychiatrycznej w Polsce związanej z wdrożeniem w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest przygotowanie kadr terapii środowiskowej. Do powstania i sprawnego funkcjonowania środowiskowych form opieki konieczne jest wykształcenie i wprowadzenie do systemu odpowiednio przygotowanych osób zdolnych do podejmowania zadań związanych ze środowiskowym modelem opieki, tzn.
do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki zdrowotnej adekwatnej do ich potrzeb. W modelu tym terapeuta środowiskowy uczestniczy w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynuje jego dostęp do różnorodnych placówek oraz podejmuje interwencje w środowisku pacjenta. Świadczy on czynną opiekę wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki. Nawiązuje kontakt z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznaje jego potrzeby i możliwości, planuje działania terapeutyczne oraz opracowuje indywidualny i społeczny plan wsparcia, podejmuje interwencje środowiskowe, realizuje działania terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i społecznym dotyczące pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do różnorodnych placówek oraz podejmowanie interwencji w środowisku pacjenta.

Adresaci studiów

Studia skierowana są przede wszystkim do: psychologów i pedagogów pracujących w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej; lekarzy; pielęgniarek oraz do wszystkich osób, które posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Ramowy program

Program studiów jest zgodny z częścią teoretyczną Ramowego programu szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia 5 grudnia 2018 r.

  • Rola, zadania i wyzwania terapeuty środowiskowego.
  • Stres. kryzys. psychopatologia
  • Zaburzenia psychotyczne. opieka środowiskowa
  • Wybrane problemy kliniczne
  • Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. problemy rodziny
  • Modele psychoterapeutyczne i ich zastosowanie w pracy środowiskowej
  • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji
  • Psychiatria społeczna

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu

Czas trwania studiów

315 godz.

Leave a Reply