Studia podyplomowe Mediacje Rówieśnicze i Szkolne - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów 

Głównym celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy z zakresu mediacji społecznych, rówieśniczych i szkolnych oraz negocjacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego, prawa karnego i cywilnego.
Szczególny nacisk położono na wykorzystywanie procedury mediacji w codziennej pracy pracowników oświaty oraz upowszechnianie jej jako istotnej formy rozwiązywania konfliktów.
Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z aktualnymi problemami stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sporów.
Ważnym celem jest również rozbudowanie wiedzy na temat wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych zgodnie ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach  i innych placówkach oświatowych opracowanymi przez  Rzecznika Praw Dziecka.
Studia podyplomowe prowadzone są wg Standardów Kształcenia Mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Zostaną zaprezentowane etapy wdrażania programu mediacji rówieśniczej i szkolnej w myśl Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2017 r.

 

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych mediacjami szkolnymi i rówieśniczymi, w szczególności do:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • kierowników i pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych
 • absolwentów wyższych uczelni z dyplomem ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora

 

Ramowy program 

I Mediacja – zagadnienia wprowadzające

 • Pojęcie, etapy i przebieg mediacji
 • Mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym. Aspekty prawne negocjacji
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność)
 • Rola mediatora i jej specyfika; prawa i obowiązki mediatora
 • Mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze
 • Rodzaje mediacji w środowisku szkolnym

II Mediacja – zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną i emocjami
w procesie mediacji

 • Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Kto jest kim – wpływ typów osobowości na przebieg mediacji
 • Zarządzanie emocjami w procesie mediacji i negocjacji
 • Techniki negocjacyjne
 • Etyka mediatora
 • Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela

III Wdrożenie mediacji do placówki oświatowej

 • Mediacja a współczesna szkoła
 • Płaszczyzny zastosowania mediacji szkolnej i rówieśniczej
 • Spotkania informacyjne dla grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców
 • Osoby odpowiedzialne za koordynowanie projektów mediacyjnych w szkołach
 • Prawne aspekty stosowania mediacji w szkołach

IV Szkolny Klub Mediacji

 • Tworzenie podstaw funkcjonowania szkolnego klubu mediacji (statut szkoły/innej placówki oświatowej, regulamin)
 • Zarządzanie szkolnym klubem mediacji
 • Miejsce prowadzenia mediacji
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnego klubu mediacji

V Praktyczne aspekty mediacji szkolnych

 • Wybór opiekuna mediatorów rówieśniczych
 • Szkolenie uczniów na mediatorów rówieśniczych
 • Prowadzenie warsztatów mediacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych
 • Sposoby promocji mediacji w środowisku szkolnym oraz w społeczeństwie
 • Elementy treningu asertywności dla mediatora
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • Warsztat umiejętności praktycznych negocjatora

 

Forma zaliczenia 

 • praca dyplomowa
 • egzamin końcowy

 

Czas trwania: 190 godzin

Leave a Reply