Studia podyplomowe Formy Doskonalenia Pracy Nauczyciela - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Cel studiów 

Wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę oraz umiejętności dotyczące efektywnego organizowania procesu nauczania z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce i metodyce nauczania. Po ukończeniu studiów uczestnicy będą mogli wprowadzić zmiany w sposobie nauczania, który przyniesie poprawę efektów nauczania. Lepiej będą zarządzać procesem uczenia się, co otworzy szansę sukcesu ich uczniom i im samym. Absolwenci studiów będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania i wdrażania w codziennej praktyce edukacyjnej najnowszych osiągnięć techniki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych jak również tworzenia narzędzi umożliwiających innowacyjne realizowanie zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki badań nad systemem edukacji.

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpostawowych.

 

Ramowy program

Program Studiów ma zapewnić uczestnikom nabycie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym nauczaniem. Skupia się na praktycznych umiejętnościach pozwalających doskonalić skuteczność organizacji procesu nauczania. Sposoby realizacji programu studiów opierają się na realizacji wykładów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, dyskusji, opracowywania projektów, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wizytami studyjnymi. Istotą programu studiów jest umiejętne łączenie poznawanej wiedzy z teorią oraz praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników zajęć. Służy temu modułowy układ treści programu studiów, treningi umiejętności i wizyty studyjne w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

 

moduł 1: Wybrane dyspozycje psychologiczne warunkujące proces uczenia się

W ramach modułu uwaga poświęcona zostanie zagadnieniu neurodydaktyki czyli nauczaniu przyjaznemu mózgowi, bazującemu na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystującemu silne strony mózgu i jego potencjał, łączące wiedzę poznawczą z emocjami. To edukacja otwarta na stawianie hipotez i motywująca do samodzielnego szukania rozwiązań –  wszystko w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem. Moduł obejmuje więc zagadnienia związane zastosowaniem neurodydaktyki w praktyce szkolnej, pedagogicznej, terapeutycznej i edukacyjnej. Słuchaczom zostaną zaprezentowane kluczowe zagadnienia neuropedagogiki oraz neurometodyki.

 

moduł 2: Wybrane aspekty psychologicznego oddziaływania na ucznia 

W trakcie warsztatów słuchacze przećwiczą skuteczne metody motywowania uczniów do nauki
i inspirowania ich do rozwoju. Motywacja jest w tym module potraktowania jako jeden z fundamentalnych czynników efektywnego i skutecznego nauczania. Odgrywa szczególną rolę w zdobywaniu wiedzy i w karierze szkolnej uczniów. Warsztaty będą poświęcone zrozumieniu tego wewnętrznego procesu, oznaczającego świadomie lub nieświadomie dążenie do założonego celu. Słuchacze rozszerzą i usystematyzują także wiedzę teoretyczną na temat wybranych teorii motywacji. Będą trenować różnorodne sposoby inspirowania uczniów i nauczą się tworzyć profile osobowościowe. Uzmysłowią sobie rolę oddziaływania nauczyciela jako osoby motywującej, potrafiącej ukazać młodym ludziom,
jak przebiegają ich procesy umysłowe oraz umiejącej zapewnić im właściwą rolę mentora/opiekuna.

 

moduł 3: Media w edukacji: Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

Moduł wprowadza słuchaczy w tematykę korzystania z nowoczesnych technologii w edukacji. W trakcie realizacji zajęć dowiedzą się oni jak racjonalnie włączyć Internet i smartfony do procesu edukacyjnego i jak w naturalny sposób zachęcić młode pokolenia do zdobywania wiedzy. Używanie nowoczesnych technologii będzie pomocne w kształtowaniu umiejętności cyfrowych jako kluczowych kompetencji przyszłości. Słuchacze poznają narzędzia ICT wykorzystywane w nauczaniu oraz pojęcia z związane z tematem („blended learning”, podcasty, screencasty, vodcasty,  VLE (Virtual Learning Environment), e-learning, interaktywne ćwiczenia i gry internetowe, edutaiment).

 

moduł 4: Praca metodą projektów

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: założeń organizacyjnych i metodycznych metody projektu i specyfiki jej stosowania, etapów pracy projektowej i poszczególnych części składowych, planowania pracy, monitorowania i dokumentowania przebiegu oraz efektów projektu.

 

moduł 5: Autokreacja nauczyciela i ucznia 

Uczestnicy nauczą się tworzyć Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (z włączeniem tutoringu i mentoringu), metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, specyfika współpracy rodziny i szkoły w zakresie wsparcia rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, style uczenia się. Moduł rozszerzono również o informacje na temat dobrych praktyk stosowanych w Polsce oraz innych krajach Europy Zachodniej w kontekście wspierania uczniów zdolnych. Słuchacze zwiększą kompetencje w zakresie wielokontekstowej diagnozy specjalnych potrzeb i w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

moduł 6: Trening kreatywności i twórczości z el. coachingu, mentoringu i tutoringu

Uczestnicy przećwiczą wybrane techniki podczas indywidualnych i grupowych zadań, które pozwolą im wyzwolić pokłady innowacyjności, kreatywności i twórczości. Będą do tego służyły poniże techniki: techniki kreatywności, mapy myśli, strategia Walta Disney’a, burza mózgów, metoda skojarzeń/pamięci (mind mapping), metoda 5 pytań (5 Why), technika kuli śniegowej, mnemotechniki i inne.

 

moduł 7: Gry symulacyjno-diagnostyczne w edukacji

Warcaby uczą analitycznego myślenia, szachy kształtują umiejętność przewidywania ruchów rywala, bierki to nieoceniona lekcja cierpliwości, gra w karty pozwala doświadczać reguł fair play, chińczyk kształtuje tak potrzebą młodym ludziom umiejętność czekania na swoją kolej, Monopoly, znany też jako eurobiznes to z kolei lekcja zarządzania finansami oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Te proste, tanie i lubiane przez dzieci, młodzież i dorosłych gry mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako środki dydaktyczne, gdyż służą osiąganiu przez uczniów wielu oczekiwanych przez współczesny rynek pracy, kompetencji społecznych.

 

moduł 8: Warsztaty zespołowego uczenia się oraz metodyki pracy grupowej

Zajęcia w ramach modułu uzupełnione zostaną o warsztaty zespołowego uczenia. Trening z podstaw pracy warsztatowej i budowania zespołów. Celem tej części jest praktyczne poznanie zasad i technik teambuildingowych oraz zbudowanie zespołu w ramach grupy uczestników. Trening pogłębi rozumienie mechanizmów grupowych, specyfikę funkcjonowania zespołów. Wszystkie aktywności na warsztacie stawiają zespół w centrum: to uczestnicy podejmują wyzwania, dyskutują, rozwiązują problemy, planują. Trener moderuje dyskusję, podpowiada i pomaga wyciągnąć wnioski z doświadczeń.

Forma zaliczenia

zaliczenia poszczególnych modułów na platformie ONTE
pisemny egzamin końcowy (test wyboru)

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 160 godzin (8 modułów x 20godz./ moduł)

Leave a Reply