Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego - moduł I i II - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

Adresaci

Adresatami studiów są absolwenci neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także absolwenci studiów niehumanistycznych

Korzyści dla słuchaczy

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego. Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, którzy ukończyli studia drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej lub neofilologii mogą być członkami komisji egzaminacyjnej w podmiotach uprawnionych do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego, który pozwala na urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego cudzoziemcom lub obywatelom polskim na stałe zamieszkującym za granicą zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy posiada uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Kadra

Wykładowcami są glottodydaktycy języka polskiego, będący pracownikami ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem, testowaniem i promowaniem języka i kultury polskiej, mający wieloletnie doświadczenie w kształceniu lektorów języka polskiego.

Ramowy program

MODUŁ I – obowiązkowy dla absolwentów filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli oraz cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 • Nauczanie polskiej wymowy i ortografii:
  – techniki nauczania wymowy i ortografii języka polskiego obcokrajowców
  – wymowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – rola słuchania w treningu fonetycznym, rodzaje ćwiczeń fonetycznych
  – ortografia na lekcjach jpjo – słuchanie a ortografia, rodzaje ćwiczeń ortograficznych
  – teksty kultury na lekcji fonetyki
  – rodzaje dyktand
 • Nauczanie gramatyki:
  – najnowsze koncepcje nauczania gramatyki (nauczanie metodą komunikacyjną języka o rozwiniętej fleksji, kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych)
  – konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki wprowadzania, utrwalania i praktykowania materiału gramatycznego
  – przegląd pomocy dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne poziomy zaawansowania
  – zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”
 • Nauczanie słownictwa:
  – najnowsze koncepcje nauczania leksyki
  – konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wprowadzania i utrwalania słownictwa
  – przegląd pomocy dydaktycznych
  – przegląd słowników języka polskiego – ogólnych i dla cudzoziemców
  – wykaz zagadnień leksykalnych dla poziomów B1, B2, C1 zawartych w „Standardach wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”
 • Nauczanie mówienia i słuchania:
  – techniki nauczania mówienia i słuchania
  – prezentacja typów ćwiczeń z podziałem na poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
  – korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych
 • Nauczanie czytania i pisania:
  – techniki nauczania czytania i pisania
  – przykłady ćwiczeń do nauki czytania i pisania z podziałem na poszczególne poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
  – korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych
 • Nauczanie literatury i kultury:
  – funkcjonalizacja tekstów literackich na lekcji języka polskiego jako obcego
  – analiza propozycji metodycznych odnośnie do nauczania literatury i kultury polskiej jako obcej
  – prezentacja podręczników do nauczania jpjo pod kątem obecności i sposobu wykorzystania tekstów literackich
 • Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców:
  – ogólna charakterystyka systemu językowego polszczyzny
  – wybrane trudności wynikające z różnic między polszczyzną a j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, etc.
  – problemy wynikające z interferencji językowej (typy kalek językowych)
  – problemy interkulturowe (trudności wynikające z różnic kulturowych)
  – polska specyfika kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego:
  – zasady planowania kursu języka polskiego jako obcego
  – system certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych
  – charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  – zadania lektora języka polskiego jako obcego
 • Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie
  – rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający
  – testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu
  – ocenianie i punktowanie jednostek testu i zadań otwartych
  – certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
  – testowanie sprawności językowych
  – testowanie części systemu języka polskiego
 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  – teoretyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jpjo
  – programy komputerowe wspomagające pracę nauczyciela jpjo
  – e-słowniki języka polskiego, korpusy współczesnej polszczyzny, platformy edukacyjne – omówienie przydatności i sposobów wykorzystania na lekcji jpjo
 • Praktyki:
  – prowadzone są w Letniej Szkole Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy WSG

 

MODUŁ II – obowiązkowy dla absolwentów neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli oraz cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 • Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego:
  – podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki – budowa aparatu mowy, charakterystyka artykulacyjna głosek, zmiany głoskowe
  – odmiana rzeczowników, liczebników i przymiotników i czasowników
  – słowotwórstwo – sposoby tworzenia derywatów prostych i złożonych, najważniejsze formanty
  – budowa zdania prostego i złożonego, związki linearne, strukturalne i semantyczne, części zdania pojedynczego, typy zdań złożonych
 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego:
  – funkcje poszczególnych części mowy
  – funkcje składniowe i semantyczne przypadka
  – klasy semantyczne czasowników – charakterystyka
  – związki rzeczownika z liczebnikiem i rzeczownikiem
  – wybrane problemy budowy zdania prostego i złożonego
 • Stylistyka i kultura języka:
  – środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny
  – odmiany stylowe języka polskiego
  – trudne miejsca polszczyzny
 • Polska literatura współczesna:
  – fazy rozwojowe literatury po 1945 r.
  – główne nurty w literaturze po 1945 r.
  – sylwetki pisarzy
 • Wiedza o filmie polskim:
  – główne nurty w filmie polskim po 1945 r.
  – polska szkoła filmowa
 • Teatr polski:
  – największe dokonania w teatrze polskim od renesansu do przełomu XIX i XX w.
  – polski teatr monumentalny
  – reformatorzy teatru polskiego
  – polski dramat i teatr na początku XXI wieku
 • Sztuka ludowa:
  – polskie tańce ludowe
  – podania i baśnie ludowe
  – główne nurty w sztuce ludowej
 • Wybrane zagadnienia z historii Polski:
  – najważniejsze wydarzenia w historii Polski od średniowiecza do współczesności
  – Polska w świecie współczesnym

Forma zaliczenia

 • Zaliczenia z wszystkich przedmiotów
 • Egzamin końcowy
 • Praktyki

Czas trwania studiów: 3 semestry / 360 godzin

Leave a Reply