Studia podyplomowe Arteterapia i Profilaktyka Społeczna - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cele kształcenia

Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Arteterapia i Profilaktyka Społeczna jest wykształcenie absolwenta w wiedzę z zakresu stosowania sztuki w kontekście edukacyjnym i w sytuacjach społecznych. Oferta adresowana jest do wszystkich zainteresowanych kreacją i percepcją sztuki, pragnących spożytkować ją jako element rozwoju osobistego, jak również stosować jako oddziaływanie terapeutyczne w prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Oprócz możliwości rozwoju własnej osoby ważnym elementem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu arteterapii, psychologii, kulturoznawstwa, sztuki, animacji czasu wolnego, profilaktyki oraz resocjalizacji. Studia zapoznają słuchaczy z zasadami pracy resocjalizacyjnej. Program studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, diagnozy, psychologii. Słuchacze uzyskają wsparcie merytoryczne od wykładowców i praktyków z bogatym doświadczeniem. Nabędą także umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębią świadomość roli sztuki w procesie rozwoju osobowego, komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie z negatywnymi emocjami.  Zdobędą również przydatne umiejętności pracy z wykorzystaniem sztuk ekspresyjnych, w rozwijaniu wszelkich społeczności, inicjowaniu i prowadzeniu dialogu społecznego oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nie zabraknie zagadnień o charakterze praktycznym, przygotowujących do aktywizowania różnych grup wiekowych, w postaci wolontariatu czy promowania aktywnego, zdrowego trybu życia. Pozwoli to na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych zarówno z bezpośrednią animacją czasu wolnego jak i i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych technik arteterapeutycznych.

Cel studiów

 • przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób wiedzy z zakresu stosowania technik wyrazu sztuki zarówno w kontekście edukacyjnym jak i w sytuacjach społecznych,
 • rozpoznawanie mechanizmów powstawania dewiacji społecznych oraz poznanie metod pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej w środowiskach zamkniętych,
 • uczestnicy programu zdobędą praktyczną wiedzę na temat społecznego funkcjonowania różnych grup wiekowych oraz zagrożeń wynikających z funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie,
 • studenci zapoznają się także z podejściem procesowym, projektowym oraz intermodalnym w pracy z zastosowaniem sztuk ekspresyjnych w rozwijaniu wszelkich społeczności, w inicjowaniu i prowadzeniu dialogu nt. zmiany społecznej, czy w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowanie do samodzielnego organizowania animacji i prowadzenia zajęć arteterapeutycznych,
 • studia są skierowane do osób, które chcą rozwijać swoją pasję, wiedzę i doświadczenie skoncentrowane na rozwijaniu zróżnicowanych społecznie i kulturowo grup i tematów poprzez zastosowanie sztuk.

 

Program studiów

Studia podyplomowe z Arteterapii i profilaktyki społecznej stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę z zakresu kultury, sztuki, arteterapii, pedagogiki, psychologii, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kierunek ten został stworzony w odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne. Głównym celem jest wyposażenie absolwentów w kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji i pedagogiki czasu wolnego różnych grup wiekowych oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji.  Istotną poruszaną kwestią jest także dobre rozpoznanie potrzeb różnych grup wiekowych, środowisk wychowawczych i osób z zaburzeniami komunikacji interpersonalnej. Duży akcent został położony na zajęcia warsztatowe oraz zdobycie i rozwój praktycznych umiejętności oddziaływania za pomocą różnych form sztuki i twórczości, które stanowią ponad 50% programu studiów.  Mają one na celu niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, w redukowaniu stresu, kształtowaniu zdolności do realistycznej percepcji rzeczywistości oraz w podnoszeniu ogólnie rozumianej jakości życia. Absolwent wyróżniać się będzie umiejętnością podejmowana działań mających na celu rozpoznawania mechanizmów powstawania dewiacji społecznych oraz pozna metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej w środowiskach zamkniętych, takich jak: zakłady penitencjarne, poprawcze i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne. Zapozna się także z resocjalizacją i profilaktyką w środowisku otwartym, posiądzie umiejętność mediacji i negocjacji z osobami z trudnych środowisk.

Arteterapia jest dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą takie formy jak: biblioterapia, muzykoterapia, terapia za pomocą sztuk plastycznych i wizualnych, choreoterapia i inne. Arteterapia posługuje się różnymi środkami i wytworami kultury. Do podstawowych kwalifikacji osoby wykonującej zawód arteterapeuty  należy więc operowanie odpowiednią wiedzą z zakresu kultury i jej wytworów. Oferowane studia zapewniają interdyscyplinarne przygotowanie w tym kierunku oraz wiedzę szczegółową z wybranego zakresu kultury i sztuki. Partycypacja we współczesnym życiu kulturalnym rozwija kompetencje personalne studentów oraz pełni funkcje wzbogacające osobowość pod względem wartości umysłowych i emocjonalnych, pełni funkcje integracyjne, komunikacyjne itp. Stanowi zatem ważny element upraktyczniający wybrany obszar studiów.

Korzyści dla absolwentów

 • zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat natury procesu zmiany poprzez sztukę oraz stosowanie sztuk w pracy z różnymi grupami wiekowymi i w rozwijającej się edukacji, jak i praktyce społecznej,
 • zapoznanie się z praktyką artystyczną i najnowszymi artystycznymi metodami działania w społecznościach,
 • wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego,
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności instruktorskich oraz interpersonalnych i psychospołecznych,
 • umiejętność mediacji i negocjacji z osobami z trudnych środowisk.
 • kreowanie siatki kontaktów zawodowych,
 • samodzielne rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka społeczna, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań podopiecznych,
 • rozwój wolontariatu i postaw społecznych,
 • nabycie umiejętności pozwalających na inicjowanie i współtworzenie oraz realizację programów i projektów społeczno – artystycznych zarówno lokalnych, jak i o szerszym zasięgu.

Wykaz przedmiotów

 • Podstawy resocjalizacji
 • Profilaktyka społeczna z diagnozą zaburzeń funkcjonowania społecznego
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Instytucja opiekuńczo- wychowawcze i resocjalizacyjne
 • Uzależnienia – teoria i praktyka terapii
 • Przemoc i agresja – profilaktyka i terapia
 • Aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych
 • Metodyka pracy społecznej
 • Wybrane kompetencje społeczne
 • Animacja i pedagogika czasu wolnego
 • Pedagogika zabawy
 • Wstęp do arteterapii
 • Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Warsztat arteterapeutyczny – sztuki plastyczne
 • Warsztaty twórczości i kreatywności

Zajęcia eksperckie
Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z ludźmi. Zespół reprezentują specjaliści następujących dziedzin: nauki humanistyczne i społeczne takie jak: socjologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, sztuka, kulturoznawstwo. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom zajęć.

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa

Liczba godzin: 208 godz.

Czas trwania studiów: 2 semestry