Studia podyplomowe Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i uzyskanie przez słuchaczy studiów podyplomowych praktycznych umiejętności z zakresu finansów jednostek gospodarczych i praktycznej analizy finansowej.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do właścicieli firm działających w różnych branżach jak również dla ich pracowników, w szczególności do: dyrektorów finansowych, analityków finansowych, pracowników działów controllingu, planowania i analiz oraz wszystkich zainteresowanych tematyką finansów przedsiębiorstw.

Korzyści dla uczestników studiów

Studia pozwolą na zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej pozwalających na dokonanie właściwej oceny obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, jak i efektywności jego zamierzeń inwestycyjnych.

Sylwetki wykładowców

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie wykładów, ćwiczeń i innych form pozwalających w sposób praktyczny pozyskać wiedzę z zakresu tematycznego studiów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów.

W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych Analizy finansowej dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Ramowy program nauczania

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa – według krajowych standardów rachunkowości
a) Rachunkowość i sprawozdawczość – uregulowania prawne
b) Bilans
c) Rachunek zysków i strat
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Zestawienie zmian w kapitale własnym
f) Informacja dodatkowa
g) Sprawozdanie z działalności jednostki

2. Analiza finansowa ogólna i wskaźnikowa
a) Metody analizy finansowej – porównawcza i przyczynowa
b) Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat – dynamika i struktura
c) Kształtowanie właściwej struktury majątku i kapitałów
d) Zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
e) Wskaźniki płynności
f) Wskaźniki rentowności
g) Wskaźniki zadłużenia
h) Wskaźniki sprawności działania
i) Wskaźniki rynku kapitałowego
j) Analiza piramidalna
k) Kontynuacja działalności – symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej

3. Analiza przychodów i kosztów
a) Analiza przychodów
b) Analiza kosztów

4. Rachunek przepływów pieniężnych
a) Rachunek przepływów pieniężnych – regulacje prawne
b) Analiza rachunku przepływów pieniężnych
c) Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

5. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
a) Rachunkowość i sprawozdawczość – uregulowania prawne
b) Ogólne zasady rachunkowości według MSSF
c) Ogólne zasady sprawozdawczości według MSSF

6. Konsolidacja sprawozdań finansowych
a) Podstawy prawne krajowe i międzynarodowe
b) Metody konsolidacji sprawozdań finansowych
c) Ogólne zasady konsolidacji metodą pełną
d) Ogólne zasady konsolidacji metodą praw własności

7. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
a) Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
b) Aktualna wartość nadwyżki finansowej netto
c) Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych
d) Ekonomiczna wartość dodana
d) Biznesplan inwestycji

8. Audyt sprawozdań finansowych
a) Obowiązki ustawowe w zakresie badania sprawozdań finansowych
b) Standardy rewizji finansowej – krajowe i międzynarodowe

 

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych

Czas trwania studiów: 2 semestry / 184 h

Zapisz się on-line!

Leave a Reply