Studia podyplomowe Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji psychospołecznej osoby niepełnosprawnej oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi aktywizacji osób niepełnosprawnych w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Adresaci

Studiów skierowane są do osób pracujących na rzecz i/lub z osobami niepełnosprawnymi, m.in. pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, NGS-ów, pracowników przedsiębiorstw.

 

Korzyści dla słuchaczy

Absolwent zdobędzie aktualną wiedzę w zakresie przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w szczególności regulujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pozna sposoby ich aktywizacji oraz standardy pracy z osobą niepełnosprawną.

 

Ramowy program

 • Niepełnosprawność jako czynnik ryzyka społecznego
 • Zdrowie i choroba
 • Starość i niepełnosprawność
 • Ustawodawstwo polskie i międzynarodowe wobec osób niepełnosprawnych
 • Asertywność – warsztaty
 • Coaching w pracy z osobą niepełnosprawną – warsztaty
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Śmierć i umieranie
 • Deontologia zawodowa
 • Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością
 • Profilaktyka i rehabilitacja społeczna
 • Praca socjalna z osoba niepełnosprawną i zależną
 • Praca socjalna z niepełnosprawnym dzieckiem
 • Komunikacja interpersonalna z osobami niepełnosprawnymi
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – warsztaty
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Społeczno-ekonomiczne konteksty niepełnosprawności
 • Prawa człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami
 • Niepełnosprawny na rynku pracy
 • Niepełnosprawny jako sprawca i ofiara przestępstwa
 • Trzeci sektor wobec niepełnosprawności
 • Rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia
 • Diagnoza umiejętności funkcyjnych
 • Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Aktywizacja i rehabilitacja społeczna i zawodowa

 

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych

Praca podyplomowa

Ilość godzin: 200

Ilość semestrów: 3